Cougartron maskinsortiment är premiumenheter för professionellt bruk. Cougartron garanterar att din maskin är fri från tillverknings- och materialdefekter vid leverans enligt beskrivningen i dessa garantivillkor.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa garantivillkor utan föregående meddelande.

Garantiperiod

Cougartron-maskiner har en begränsad ettårsgaranti efter inköpsdatumet.

Genom att registrera maskinen inom 30 dagar efter köpet får du ytterligare ett års garanti som innebär att den totala garantiperioden är två år från inköpsdatum. Du kan registrera din Cougartron-maskin på: https://cougartron.com/sv/hjalp-och-support/

Garantin är maskin- och kundberoende och varje maskin måste registreras separat. Registrering och utökad garanti kan inte överföras till en annan person eller ett annat företag än den ursprungliga köparen via Cougartron eller via en auktoriserad återförsäljare av Cougartron-produkter.

Garantin täcker

Garantin täcker defekter i material och utförande hos Cougartron-maskinen. Garantin täcker inte delar (inklusive förbrukningsartiklar, användningsmaterial och liknande) som köpts separat.

Om en defekt upptäcks inom garantiperioden kommer Cougartron att 1) reparera din maskin gratis, 2) byta ut den mot en icke-defekt maskin av liknande kvalitet och ålder (eller bättre), eller om reparation eller utbyte inte är möjligt 3) erbjuda att återbetala hela eller delar av inköpspriset (beroende på maskinens ålder och förväntade livslängd under normala användningsförhållanden). Cougartron förbehåller sig den exklusiva rätten att välja mellan 1)-3).

Eventuella fraktkostnader till den utsedda reparationsplatsen ska betalas av kunden.

Villkor

För att garantin ska vara giltig måste maskinen endast användas, underhållas och brukas i enlighet med Cougartrons säkerhets- och bruksanvisning.

Eventuella defekter måste meddelas Cougartron så fort som möjligt och kunden ska, om en defekt upptäcks, avbryta all användning av maskinen som kan orsaka skador på maskinen eller omgivningen eller ytterligare försämring av maskinen på grund av defekten.

Eventuella garantianspråk måste lämnas in till Cougartron inom garantiperioden eller, om tillämpligt, den förlängda garantiperioden.

Underlåtenhet att uppfylla dessa villkor kommer att upphäva garantin från Cougartron.

Garantin täcker inte

  • Skador som orsakats av missbruk, försummelse vid användning eller underhåll, olyckor, exponering för extrema temperaturer, syror, vatten, olämplig lagring, överdriven påverkan eller transportskador.
  • Defekter orsakade av reservdelar, tillbehör eller andra komponenter än Cougartron originaldelar eller tillbehör.
  • Normalt slitage.
  • Förbrukningsartiklar som: penslar, skaft, höljen, handtag, jordklämmor eller strömkablar.
  • Maskiner som har: modifierats, reparerats eller försök till reparation (av andra än Cougartron auktoriserat servicecenter), delvis eller helt demonterade maskiner.
  • Tillbehör, väskor, produktprover och/eller Cougartron-kampanjprodukter omfattas inte av garantin.
  • Alla andra defekter som inte rimligen kan hänföras till material eller utförande av tillverkningen av Cougartron-maskinen.
  • Eventuella ersättningar för driftstopp, produktionsförlust, intäktsbortfall, skador eller materiella skador.

Reparationer under garantin eller den förlängda garantiperioden varken förlänger eller förnyar maskinens garantiperiod, men delar som repareras/ersätts av ett auktoriserat Cougartron servicecenter under garantin medför en 3 månaders garanti från reparations-/utbytesdatum, även om denna 3-månadersperiod löper ut senare än den ursprungliga garantiperioden.

Lag och plats

Dessa garantivillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Danmark, med undantag för lagen och dekretet om internationell försäljning av varor eller val av lag eller platsreglering som kan peka på användning av lag eller plats i en annan land än Danmark.

Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa garantivillkor, eller på något sätt relaterat till ämnet häri, inklusive, men inte begränsat till, alla anspråk som rör produkten, dess konstruktion, eventuella garantier med avseende på dessa, eller påstådda defekter i denna produkt, skall avgöras av domstolarna i Danmark och vid domstolen där Cougartron har sitt säte.

Skicka in ett garantianspråk

Om du vill skicka in ett garantianspråk kontaktar du din Cougartron-återförsäljare eller din lokala Cougartron-kundtjänst eller besöker webbplatsen https://cougartron.com/sv/maskinreparation/.

Maskiner som returneras för garantireparation måste åtföljas av giltigt inköpskvitto eller faktura.

För reparationer under den förlängda garantiperioden måste maskinen åtföljas av ett giltigt kvitto eller faktura och bevis på utökad garanti.

Tillämpning av villkor

Dessa garantivillkor, version 1.0, gäller från den 17 november 2019 och gäller tills Cougartron gör några ändringar i garantivillkoren på Cougartrons webbplats.