Gama maszyn Cougartron to urządzenia klasy premium przeznaczonych do użytku profesjonalnego. Cougartron gwarantuje, że w momencie dostawy, maszyna jest wolna od wad produkcyjnych i materiałowych, zgodnie z opisem zawartym w warunkach gwarancji.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach gwarancji bez uprzedniego powiadomienia.

Okres gwarancyjny

Na urządzenia Cougartron obowiązuje okres gwarancji jednego roku licząc od dnia zakupu.

Rejestrując urządzenie w przeciągu 30 dni od daty zakupu otrzymasz dodatkowy rok gwarancji – w sumie dwa lata licząc do dnia zakupu maszyny. Aby zarejestrować urządzenie Cougartron wypełnij formularz dostępny na stronie https://cougartron.com/pl/pomoc-i-wsparcie/

Gwarancja należy do maszyny i klienta, a każda maszyna musi być zarejestrowana osobno. Rejestracja i przedłużona gwarancja nie mogą zostać przeniesione na osobę lub firmę inną niż pierwotny nabywca. Dotyczy to zarówno zakupu dokonanego bezpośrednio u Cougartron, jak i u autoryzowanego dystrybutora Cougartron.

Zakres gwarancji

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne występujący w produktach Cougartron. Gwarancja nie obejmuje części (w tym części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych i podobnych) zakupionych osobno.

W przypadku wykrycia wady w okresie gwarancyjnym Cougartron 1) naprawi maszynę bezpłatnie, 2) wymieni ją na nieuszkodzoną maszynę o podobnej jakości i wieku (lub o parametrach lepszych), lub jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa 3) zaoferuje zwrot całości lub części ceny zakupu (w zależności od wieku urządzenia i oczekiwanego okresu użytkowania w normalnych warunkach użytkowania). Cougartron zastrzega sobie prawo wyboru pomiędzy opcjami 1) -3).

Wszelkie koszty wysyłki do wyznaczonego miejsca naprawy pokrywa klient.

Warunki

Aby zachować ważność gwarancji, urządzenie należy użytkować, konserwować i obsługiwać wyłącznie zgodnie z dostarczaną z urządzeniem instrukcją obsługi.

Wszelkie wady należy zgłaszać do producenta bez zbędnej zwłoki. W przypadku stwierdzenia wady, należy zaprzestać użytkowania maszyny, aby nie spowodować jej dalszego uszkodzenia.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać do Cougartron w okresie gwarancyjnym lub w stosownych przypadkach, w okresie przedłużonej gwarancji.

Nieprzestrzeganie tych warunków spowoduje utratę gwarancji producenta.

Gwarancja nie obejmuje

  • Wszelkich szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem w użytkowaniu lub konserwacji, wypadkami, narażeniem na ekstremalne temperatury, kwasy, wodę, niewłaściwe przechowywanie, nadmierne uderzenia lub szkody transportowe.
  • Uszkodzeń spowodowanych przez części zamienne, akcesoria lub komponenty inne niż oryginalne części zamienne lub akcesoria Cougartron.
  • Normalnego zużycia.
  • Części eksploatacyjnych ulegających normalnemu zużyciu, takich jak: szczotki, pałki, osłony, uchwyty, zaciski uziemiające lub kable zasilające.
  • Maszyn, które zostały: zmodyfikowane lub były naprawiane przez serwis inny niż autoryzowany serwis Cougartron, a także maszyn częściowo lub całkowicie zdemontowanych.
  • Akcesoriów, futerałów, próbek produktów i / lub produktów objętych kampanią promocyjną Cougartron nie są objęte gwarancją.
  • Wszelkich innych wad, których nie można jednoznacznie przypisać materiałom z jakich została wykonana maszyna Cougartron i samemu procesowi produkcyjnemu.
  • Wszelkich rekompensat za przestoje, straty produkcyjne, utratę dochodów, obrażenia lub szkody majątkowe.

Naprawy w ramach gwarancji przeprowadzone w okresie gwarancji, lub przedłużonej gwarancji, nie przedłużają okresu gwarancji maszyny, ale części naprawione / wymienione przez autoryzowane centrum serwisowe Cougartron w ramach gwarancji posiadają 3 miesięczną gwarancję od daty naprawy / wymiany, nawet jeśli ten 3-miesięczny okres upływa później niż pierwotny okres gwarancji.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsze warunki gwarancji podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem duńskim, z wyłączeniem prawa i dekretu w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów lub wszelkich przepisów prawa lub regulacji miejscowych, które mogą wskazywać na stosowanie prawa lub miejsca w innym kraju niż Dania.

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych warunków gwarancji lub w związku z nimi, lub w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem niniejszej umowy, w tym między innymi wszelkie roszczenia dotyczące produktu, jego budowy, warunków gwarancji, w tym domniemane wady produktu, będą rozstrzygane przez sądy w Danii oraz w miejscu sądu w miejscu siedziby firmy Cougartron.

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, skontaktuj się z dealerem Cougartron lub działem obsługi klienta Cougartron, lub odwiedź witrynę https://cougartron.com/pl/naprawa-maszyn/

Do maszyn zwróconych do naprawy gwarancyjnej należy dołączyć ważny dowód zakupu lub fakturę.

W przypadku napraw w trakcie dodatkowego okresu gwarancyjnego, należy przedstawić ważny paragon lub fakturę oraz dowód przedłużonej gwarancji.

Zastosowanie regulaminu

Niniejsze warunki gwarancji (wersja 1.0) obowiązują od 17 listopada 2019 r. i będą ważne do momentu wprowadzenia przez Cougartron jakichkolwiek zmian w warunkach gwarancji dostępnych na stronie internetowej Cougartron.