Cougartron-maskinserien er premium-enheder til professionel brug. Cougartron garanterer, at din maskine leveres uden produktions- og materialefejl, som beskrevet i disse garantibetingelser.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i disse garantibetingelser uden forudgående varsel.

Garantiperiode

Cougartron-maskiner har en begrænset garanti på et år efter købsdatoen.

Ved at registrere maskinen inden for 30 dage efter køb får du en yderligere garanti på et år, hvilket bringer den samlede garantiperiode op på to år fra købsdatoen. Du kan registrere din Cougartron-maskine på:

https://cougartron.com/int/da/register/

Garantien afhænger af maskinen og kunden, og hver maskine skal registreres separat. Registrering og udvidet garanti kan ikke overføres til en anden person eller virksomhed end den oprindelige køber hos Cougartron eller Cougartron autoriseret forhandler.

Garantidækningen

Garantien dækker materiale- og udførelsesfejl i Cougartron-maskinen. Garantien dækker ikke dele (herunder slidte genstande, brugsmaterialer og lignende), der er købt separat.

Hvis der opdages en fejl inden for garantiperioden, vil Cougartron 1) reparere din maskine gratis, 2) bytte den til en fejlfri maskine af lignende kvalitet og alder (eller bedre), eller hvis reparation eller udskiftning ikke er mulig 3) tilbyde at tilbagebetale hele eller en del af købsprisen (afhængig af maskinens alder og forventet levetid under normale brugsbetingelser). Cougartron forbeholder sig helt og holdent retten til at vælge mellem 1) – 3).

Eventuelle forsendelsesomkostninger til det udpegede reparationsværksted skal betales af kunden.

Betingelser

For at din garanti kan være gyldig, skal maskinen kun bruges, vedligeholdes og betjenes i overensstemmelse med Cougartrons sikkerheds- og betjeningsvejledning.

Cougartron skal have besked om enhver fejl uden unødig forsinkelse, og kunden skal, hvis der opdages en defekt, stoppe enhver brug af maskinen, der kan forårsage skade på maskinen eller omgivelserne eller yderligere forringelse af maskinen på grund af fejlen.

Ethvert garantikrav skal sendes til Cougartron inden for garantiperioden eller, hvis relevant, den forlængede garantiperiode.

Manglende overholdelse af disse betingelser annullerer garantien fra Cougartron

Garantien dækker ikke

  • Eventuelle skader forårsaget af forkert brug, forsømmelse ved brug eller vedligeholdelse, ulykker, udsættelse for ekstreme temperaturer, syrer, vand, uegnet opbevaring, hårde stød eller transportskader.
  • Fejl forårsaget af andre reservedele, tilbehør eller komponenter end Cougartrons originale reservedele eller tilbehør.
  • Normalt slid.
  • Slidte genstande såsom: børster, skafter, hætter, håndtag, jordklemmer eller strømkabler.
  • Maskiner, der er blevet: ændret, repareret eller forsøgt repareret (af andre end Cougartrons autoriserede service), delvist eller fuldstændigt demonterede maskiner.
  • Tilbehør, opbevaringskasse, produktprøver og/eller Cougartrons kampagneprodukter er ikke dækket af garantien.
  • Enhver anden defekt, der ikke med rimelighed kan tilskrives materialerne eller fremstillingen af Cougartron-maskinen.
  • Eventuelle kompensationer for driftstop, produktionstab, tab af indtægter, skader eller materielle skader.

Reparationer, der dækkes af garantien i løbet af garantiperioden eller den udvidede garantiperiode, hverken forlænger eller fornyer maskinens garantiperiode, men dele, der er repareret/udskiftet af et Cougartron autoriseret servicecenter, som garantien dækker, har i sig selv 3 måneders garanti fra reparationsdatoen/udskiftningsdatoen, selvom denne periode på 3 måneder udløber senere end den oprindelige garantiperiode.

Lov og værneting

Disse garantibetingelser reguleres og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning, bortset fra loven og dekretet om internationalt salg af varer eller eventuelt valg af regulering vedrørende lov eller værneting, der kan pege på brugen af ​​lov eller værneting i et andet land end Danmark.

Enhver konflikt, kontrovers eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse garantibetingelser, eller som på nogen måde er relateret til det heri indeholdte emne, herunder, men ikke begrænset til, samtlige krav vedrørende produktet, dets konstruktion, enhver garanti i relation hertil eller påståede fejl i et sådant produkt, skal afvikles af Danmarks domstole og domstolens værneting, der gælder for Cougartrons bopæl.

Indsendelse af et garantikrav

For at indsende et garantikrav skal du kontakte din Cougartron-forhandler eller din lokale Cougartron-kundesupport, eller besøge webstedet https://cougartron.com/int/da/maskinreparation/.

Maskiner, der returneres til reparation, der dækkes af garantien, skal ledsages af en gyldig købskvittering eller faktura.

Hvad angår reparationer i løbet af den udvidede garantiperiode, skal maskinen ledsages af en gyldig kvittering eller faktura samt bevis på den udvidede garanti.

Anvendelse af betingelser og vilkår

Disse garantibetingelser, version 1.0, gælder fra den 17. november 2019 og vil være gyldige, indtil Cougartron foretager ændringer i garantibetingelserne, der er tilgængelige på Cougartrons websted.